THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2018 TẠI NHẬT AN

 

CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM&DV  NHẬT AN

 Số: __2019/ QĐ/NA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

 

        –   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ Nhật An

        –   Căn cứ vào thông báo công tác thi đua năm 2018 số 07/2018/TB/NA của Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

        – Căn cứ vào xét năng lực và phẩm chất cán bộ và công nhân viên Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018 như sau:

 1. Khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua“, gồm các cá nhân sau đây:
 2. STT 

   

   Họ và tên

   Chức vụ

  Chị Nguyễn Thị Hiền Quản lý dịch vụ 
  Chị Nguyễn Thị Hương Giang  Trợ lý tổng giám đốc
  Chị Trần Thị Lảng  Giám sát bệnh viện Yên Phong

  2.Khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến“, gồm các cá nhân sau đây:

 1. STT 

   

   Họ và tên

   Chức vụ

  1  Chị Lê Thị Duyên   Nhân viên IT 
   Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh   Tổ trưởng Nhà hát 
   Chị Lê Thị Thanh Hải  Tổ trưởng Vệ sinh dịch tễ 
 1. 3.  Khen thưởng danh hiệu “Lao động tiêu biểu“, gồm các cá nhân sau đây: 
 2.  
  STT 

   

   Họ và tên

   Chức vụ

   Anh Vũ Ngọc Loan    Bảo vệ 
   Anh Hoàng Trung Hà  Nhân viên kỹ thuật 
  3  Chị Lê Thị Tâm Tổ trưởng TID
  4Chị Lê Thị Son Giám sát công trình  
  5 Chị Trương Thị Tuyết SaTổ trưởng bệnh viên Yên Phong

Điều 2: Mức khen thưởng:

 1. Các cá nhân đạt các danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, lao động tiêu biểu sẽ được trao bằng khen vào ngày 26/01/2019 tại lễ tổng kết cuối năm của Công ty. 
 2. Khen thưởng bằng vật chất:
 3.  
 4. STT 

   

  Danh hiệu  

  Mức thưởng

  (VNĐ) 

  1  Chiên sỹ thi đua   1.000.000
  2 Lao động tiên tiến   700.000
  Lao động tiêu biểu  500.000
 5.  
 6. Số tiền này sẽ được chuyển khoản cho từng cá nhân sau buổi lễ tổng kết.Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Nơi nhận:

  – Như trên

  – Lưu VP

                TỔNG GIÁM ĐỐC

Tin Liên Quan