THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2019 TẠI NHẬT AN

 

CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM&DV  NHẬT AN

Số: __2020/ QĐ/NA

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2019

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 

 

        –   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch vụ Nhật An

        –   Căn cứ vào thông báo công tác thi đua năm 2019 số 07/2019/TB/NA của Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

        – Căn cứ vào xét năng lực và phẩm chất cán bộ và công nhân viên Công ty TNHH Phát Triển Thương mại và Dịch vụ Nhật An

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2019 như sau:

  • Khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua“, gồm các cá nhân sau đây:
STT Họ và tên Chức vụ
1 Chị Đỗ Thị Thanh Nhàn Kế toán trưởng
2 Chị Nguyễn Thị Hiền Quản lý dịch vụ
  • Khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến“, gồm các cá nhân sau đây:
STT Họ và tên Chức vụ
1 Chị Lê Thị Duyên Nhân viên kinh doanh kiêm IT 
2 Anh Hoàng Trung Hà  Nhân viên kỹ thuật 
3 Chị Trần Thị Lảng Giám sát bệnh viện Yên Phong
4 Chị Lê Thị Thanh Hải  Tổ trưởng Vệ sinh dịch tễ 
5 Chị Nguyễn Quỳnh Hoa Tổ trưởng bệnh viện Yên Phong

1.3  Khen thưởng danh hiệu “Lao động tiêu biểu“, gồm các cá nhân sau đây: 

STT Họ và tên Chức vụ
1 Chị Phan Thị Thu Huyền  Kế toán
2 Chị Lê Thị Tâm Nhân viên vệ sinh tòa nhà Nhật An
3 Chị Trương Thị Tuyết Sa Nhân viên vệ sinh bệnh viện Yên Phong
4 Chị Nguyễn Minh Giang Nhân viên vệ sinh Nhà hát

 

Điều 2: Mức khen thưởng:

          2.1  Khen thưởng danh hiệu

Các cá nhân đạt các danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, lao động tiêu biểu sẽ được tôn vinh và trao bằng khen vào ngày 11/ 01/ 2020 tại lễ tổng kết cuối năm của Công ty. 

2.2  Khen thưởng bằng vật chất:

STT Danh hiệu Mức thưởng(VNĐ)
1 Chiên sỹ thi đua 1.000.000
2 Lao động tiên tiến 700.000
3 Lao động tiêu biểu 500.000

Số tiền này sẽ được chuyển khoản cho từng cá nhân sau buổi lễ tổng kết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

              CÔNG TY TNHH PTTM VÀ DV NHẬT AN

Tin Liên Quan